Regulátor výstupného tlaku TYP 2310 DN 25 – 200 40
Regulátor výstupného tlaku TYP 2350 DN 15 – 200 16
Regulátor výstupného tlaku TYP 1251 DN 15 – 200 16
Regulátor výstupného tlaku dvojsedlový, ventilový TYP 2321 DN 15 – 125 63
Regulátor výstupného tlaku T 79 157 710 DN 15 – 25 10
Regulátor výstupného tlaku T 79 157 616 DN 15 – 50 16
Regulátor výstupného tlaku R 12 117 616 DN 25 – 100 16
Regulátor výstupného tlaku R 22 117 616 DN 25 – 100 16
Regulátor výstupného tlaku R 23 117 525 DN 25/50 – 80/150 25